Časté otázky zelená úsporám

Pro jaké domy bude program Nová zelená úsporám určen?

Poskytnutí podpory je navrhováno pro projekty na snižování energetické náročnosti v těchto kategoriích domů:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Budovy veřejného sektoru

 

Jak bude probíhat podávání žádostí? Bude to opět průběžně po stanovené období?

Ne, příjem žádostí nebude průběžný. V období existence programu Nová zelená úsporám budou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy, které budou jasně specifikovat, na jakou oblast bude aktuálně možné podávat žádosti o dotace. Požádat o dotaci bude možné prostřednictvím elektronické žádosti, případně také přímo na krajských pracovištích SFŽP ČR.

Co se týče vlastní realizace opatření a podání žádosti, žádat bude možné v různých fázích realizace projektu - jak před začátkem realizace opatření, tak v jejím průběhu či po dokončení. Avšak uznány budou pouze náklady na opatření realizovaná po 1. lednu 2013.

 

Na jaká opatření bude možné žádat o dotace pro rodinné domy?
 • A - Snižování energetické náročnosti budov.
 • B - Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností.
 • C - Technická zařízení budov pro efektivní využití energie (zdroje tepla - kotle, solární kolektory, tepelná čerpadla apod.).
 • D - Podpora na zpracování dokumentace a technického dozoru oblasti A.
 • E - Bonusy za kombinaci vybraných opatření (realizace více opatření).

 

Oblast A - Snižování en. náročnosti budov
Budeme-li uvažovat například o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké budou základní podmínky?

Pro opatření A - Snižování energetické náročnosti rodinných domů - čili jejich zateplování bude platit, že míra získané podpory bude ovlivněna kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. Dle uvedeného kritéria budou dotace rozděleny do tří hladin, nejnižší možná úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění bude 40%. Sledovány však budou i další parametry, například hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy nebo hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění.

V případě, že zateplovaný dům má kotel na tuhá paliva nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude povinné vyměnit jej za kotel ekologický.

 

Oblast B – Výstavba budov
Budou přiznávány dotace také na novostavby rodinných domů? Můžeme získat podporu, když stavíme nízkoenergetický dům?
S dotacemi na novostavby se počítá, stavby však budou muset splnit přísnější kritéria, které budou podobné měřítkům pro pasivní domy; tak jak je známe z původního programu Zelená úsporám. Dotace bude stanovena fixně na rodinný dům a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory podle dosažených parametrů budovy. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nebude možné kombinovat s jinými oblastmi podpory. 
 
Oblast C – zdroje tepla
A jak to bude se zdroji tepla? V jakých případech bude možné získat dotaci z programu na nový kotel nebo solární ohřev?

V rámci opatření C - Technická zařízení pro efektivní využití energie v rodinných domech - jsou podporovány výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění (kotel) a také instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace).
Předmětem podpory budou:

 • Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění v objektu, ve kterém se současně realizuje zateplení - oblast A (povinná výměna, viz výše).
 • Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění v objektu, kde bylo zateplení již dříve realizováno (vlastnosti budovy budou posouzeny dle hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy).
 • Instalace solárního termického systému (solární ohřev vody).
 • Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace), v kterém se současně realizuje zateplení - oblast A.

 

Oblast C – zdroje tepla
Kterých zdrojů tepla se konkrétně dotace týkají?

Nová zelená úsporám podporuje následující zdroje tepla: zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické systémy pro ohřev vody a přitápění, kondenzační kotle na zemní plyn.

 

Jak to bude s bytovými domy?

Zásadní informace pro bytové domy jsou tyto:

 • míra podpory bude nastavena obdobně jako u programů administrovaných SFRB (Panel 2013+)
 • v letech 2013 a 2014 nebude v programu Nová zelená úsporám vypsána výzva pro bytové domy

S odbornou veřejností probíhá precizace pro parametrické nastavení podmínek programu a výše podpory. Přesnější informace se dozvíme později.

 

Jaká je situace v případě veřejných budov?

V tomto ohledu je program Nová zelená úsporám ještě ve stádiu příprav. Předběžně lze uvést:

 • budou nastavena pravidla pro stanovení celkových způsobilých výdajů s maximální výší podpory na m2 obálky budovy obdobně jako u Operační program životního prostředí
 • bude nutné dodržovat pravidla veřejné podpory (případy možného ovlivnění hospodářské soutěže)
 • míra podpory bude nastavena v souladu s podmínkami nového programového období Operační program životního prostředí
 • roce 2013 nebude vypsána výzva pro kategorii veřejných budov

 

Nenalezli jste odpověď na Vaší otázku ?
Kontaktujte nás a rádi Vám ji zodpovíme.